Įvyko projekto seminaras apie durpynų ir pažeistų pelkių atkūrimo patirtis

Šių metų gegužės 10-11 dienomis Tytuvėnuose įvyko projekto seminaras „Patirtis renatūralizuojant išeksploatuotus durpynus ir stipriai pažeistas pelkes“, kuriame dalyvavo daugiau nei dešimties institucijų, suinteresuotų išeksploatuotų durpynų ir stipriai pažeistų pelkių tvarkymu, atstovai. Iš viso seminare dalyvavo 33 asmenys, tarp kurių buvo ir du pelkių atkūrimo specialistai iš Baltarusijos, kurie pasidalino jų šalyje sukaupta nebenaudojamų durpyno renatūralizavimo patirtimi.
Pirmąją seminaro dieną plenarinės sesijos pradžioje buvo pristatyta seminaro tematika, durpynų ir pažeistų pelkių atkūrimo aktualumas ir problematika, buvo aptarta pažeistų pelkinių buveinių gamtosauginė svarba. Pranešimus skaitė Lietuvos ornitologų draugijos, Lietuvos gamtos fondo, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento, Valstybinės miškų tarnybos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Tytuvėnų regioninio parko direkcijos ir Baltarusijos mokslų akademijos atstovai. Visus seminaro metu skaitytus pranešimus rasite žemiau:

Pranešimų sesijos metu vykusiose diskusijose seminaro dalyviai daugiausia diskutavo apie durpynų ir pažeistų pelkių tvarkymo patirtis, įvairių projektų metu išryškėjusias didžiausias problemas. Buvo konstatuota, kad šiuo metu Lietuvoje galiojanti teisinė bazė durpynų ir pažeistų pelkinių buveinių tvarkymo aiškiai nereglamentuoja, todėl bemaž visos šlapynių atkūrimo iniciatyvos susiduria su didesnėmis ar mažesnėmis problemomis. Tiek įgyvendinant Tyrulių pelkės atkūrimo projektą, tiek tvarkant Aukštumalos aukštapelkės buveines, sumedėjusios augalijos šalinimas iš tvarkymo plotų buvo derinamas su atitinkamomis Miškų urėdijomis, kurios yra daugelio Lietuvos pelkių ir durpynų žemės valdytojos. Šiuo metu galiojančiame LR Miškų įstatyme nėra numatyta galimybės pelkėse ir durpynuose besiformuojančius miškininkystės požiūriu neperspektyvius medynus iškirsti vėliau jų neatkuriant. Todėl visuose miško paskirties žemės plotuose, kur miškotvarkos projektų rengimo metu buvo inventorizuoti tam tikras miško charakteristikas tenkinantys besiformuojantys medynai, yra įteisinamas miškas. Šių miško sklypų ir neleidžiama iškirsti, nepaisant to, kad jie auga pelkėse, ar tokiose buveinėse, kur gamtosaugos požiūriu tikslingiau palaikyti atviras, sumedėjusiais augalais neapaugusias buveines. Kita problema – jau atkurtų pelkinių buveinių palaikymas, reguliariai jas šienaujant. Tokia gamtotvarkinė šlapynių palaikymo priemonė yra galima ir Lietuvoje taikoma žemės ūkio paskirties žemėse, o jos įgyvendinimas yra finansuojamas iš Kaimo plėtros programos lėšų. Tačiau miško paskirties žemėse šis mechanizmas dar nėra taikomas, nors nemaža dalis atkurtų šlapynių yra būtent miškų urėdijų valdomose žemėse.
Šių problemų galimi sprendimo būdai buvo aptarti dabar įvairiose Aplinkos ministerijos veiklos sferose vykstančių permainų kontekste ir diskusijoje dalyvavę nevyriausybinių organizacijų atstovai nutarė raštu kreiptis į Aplinkos ministeriją, išdėstyti aktualiausias pelkių ir durpynų atkūrimo problemas ir paprašyti valstybės institucijų atlikti reikiamus teisės aktų pakeitimus. Taip pat buvo aptarta Baltarusijos patirtis tvarkant apleistus durpynus ir pelkes. Visi diskusijos dalyviai sutarė, kad pasinaudojant Baltarusijos kolegų patirtimi, Lietuvoje turėtų būti parengta durpynų ir pelkių atkūrimo ir apsaugos strategija, o visos pelkinės buveinės turėtų būti inventorizuotos, numatant jų atkūrimo ar kitokio naudojimo pobūdį.
Pirmosios seminaro dienos vakare ir antrąją seminaro dieną lankėmės projekto teritorijoje – Tyrulių pelkės PAST, kurioje buvo apžiūrėti skirtingų buveinių tvarkymo veiklų įgyvendinimo plotai, apžiūrėtos įrengtos skirtingų tipų užtvankos, apsilankyta projekto metu įrengtuose stebėjimo bokštuose ir prie informacinių stendų. Esame dėkingi visiems seminaro dalyviams už abi dienas vyravusią darbingą atmosferą, turiningas diskusijas ir gerą nuotaiką!