Projekto veiklų stebėsena (F3 veikla)

Ši veikla yra skirta patikrinti, kaip sėkmingai yra įgyvendinamos projekto veiklos. Stebėsenos ir sėkmingo projekto įgyvendinimo vertinimo veiklą vykdo administravimo specialistai, kurie vykdo ir E1 veiklą.

Stebėsenos rodikliai apims ex-ante ir post-ante kiekybinę ir kokybinę stebėseną, įvairių veiklų suderinamumą, buveinių atkūrimo kokybę, projekto viešinimą, vietos bendruomenių dalyvavimą. Tokie veiksniai daro netiesioginį, bet ilgalaikį neigiamą poveikį tikslinių projekto paukščių rūšių populiacijų ir buveinių būklei. Tikslius rodiklius ir jų sėkmingo naudojimo ribas projekto vykdymo pradžioje tikslins ir patvirtins projekto stebėsenos komitetas.