Vizualinės infrastruktūros įrengimas (E1 veikla)

Ši veikla pašalina 4-ąjį grėsmės atvejį – gamtos apsaugos suinteresuotųjų šalių ir plačiosios visuomenės, įskaitant vietos bendruomenę, informuotumo stoką. Suinteresuotųjų šalių informuotumas yra labai svarbus siekiant užtikrinti didesnį pritarimą tokių paukščių rūšių, kaip didieji baubliai, švygždos, pilkosios gervės, ir kitų ES svarbos paukščių rūšių išsaugojimo pastangoms.

Informuotumo apie paukščių apsaugą didinimas taip pat skatina vietos gyventojų atsakomybę, siekiant užtikrinti veiksmingą „Natura 2000“ teritorijų, įskaitant pažeistas pelkių ekosistemas, kurios yra svarbos ES mąstu, išsaugojimą ir apsaugos priemonių taikymą projektui pasibaigus. Vietos žmonių motyvaciją padidina tai, kad jie mato lankytojus, vertinančius vietos išsaugojimo pastangas. Žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos, visuomenės informuotumas apie biologinės įvairovės išsaugojimo poreikius užtikrins didesnį apsaugos priemonių vertinimą, pradedant nuo politikų lygmens ir baigiant vietos bendruomenėmis, taikančiomis praktines priemones.

Gamtinėms vertybėms didelį poveikį daro lankytojų buvimas teritorijoje (paukščių trikdymas, gaisro pavojus). Todėl informaciniai stendai yra labai svarbūs siekiant užtikrinti tinkamą teritorijos apsaugą. Informaciniai bokštai gali padėti parodyti gamtines vertybes PAST lankytojams.

Įrengti stendai: